წლიური ანგარიშები
წლიური ანგარიშები

პროექტის “დასაქმების ადგილობრივი პოლიტიკის განვითარება შშმ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება” – საინფორმაციო ბუკლეტი

შემოთავაზებული წლიური ანგარიშები

Skip to content