2023 წელი, 26 ივლისი | ქ. ზუგდიდი, სასტუმრო Grand Hotel, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტთან არსებული შშმპ საკითხებზე მომუშავე საბჭოს წევრების სამუშაო შეხვედრა.

შემოთავაზებული ფოტოები

Skip to content